Vedtægter

Vedtægter for Skagen OK og Motion

Vedtægter for Skagen OK og Motion, vedtaget på Generalforsamlingen 1. februar 2020

 

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Skagen OK og Motion.

Foreningen er hjemmehørende på adressen Gl. Landevej 47, 9990 Skagen i Frederikshavn kommune.

Foreningen er stiftet i 1980.

 

 • 2. Formål

Foreningens formål er, ved idræt og anden kulturelt virke, at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel inden for orienterings-, motions- og MTB-sport samt anden motion, som opfylder Folkeoplysningslovens krav.

 

 • 3. Tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

 

 • 4. Medlemskab og eksklusion
 1. Som aktive medlemmer kan optages alle, der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

 • 5. Arbejdsområde

Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

 

 • 6. Bestyrelse

Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således, at formand, sekretær og det ene menige medlem er på valg i lige år, og de øvrige i ulige år.

2 suppleanter vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen og sidder frem til udløb af det udtrædende medlems valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv samt udpeger 1. og 2. suppleant, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og ikke i kontingentrestance.

 

 • 7. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig. Bestyrelsen udpeger en tovholder for hvert af de nedsatte udvalg. Tovholderen samler udvalget med det nødvendige antal medlemmer. Udvalgets opgaver skal beskrives i arbejdsregler for bestyrelse og udvalg. Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene samt ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder i henhold til forretningsordenen.

 

 • 8. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves 2 gange halvårligt forud med forfald 1/3 og 1/9.

 

 • 9. Medlemsforhold

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 • 10. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes via mail samt ved opslag på sociale medie og/eller på www.skagenok.dk med angivelse af dagsorden med mindst 3 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden fremsendes på mail til medlemmerne, samt opsættes på www.skagenok.dk 8 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte restancefri medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dvs. over halvdelen af afgivne gyldige stemmer. Dog kræves ved udelukkelse af et medlem, samt ved ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. Ved personvalg kan 1 medlem kræve skriftlig afstemning.

Der føres protokol over de vedtagne beslutninger.

 

 • 11. Generalforsamling

         På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning
 3. Bestyrelsens vision for det kommende år (Både beretning og vision skal være tilgængelig på skagenok.dk senest 8 dage før generalforsamlingen)
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år
 6. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af min. 1 revisor suppleant
 12. Eventuelt

 

 • 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

 • 13. Ansvar

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

 • 14. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsens 5 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.

 

 • 15. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revision foretages mindst 1 gang om året af foreningens 2 interne revisorer, som vælges for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

 

 • 16. Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Foreningens formue skal efterfølgende i 5 år henstå i et lokalt pengeinstitut med henblik på en genoprettelse af klubben, hvorefter formuen tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Frederikshavn Kommune.

 

 

Således vedtaget den 1. februar 2020

  

Jan Nielsen (formand)                                        ______________________    

 

Jørgen Jensen (næstformand)                         ______________________

 

Ronnie Toft(kasserer)                                         ______________________

 

Finn Frøstrup                                                         ______________________

 

Carsten Siiger Hansen                                        ______________________